неделя, 14 декември 2008 г.

Дружество за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода (ДРОПЛС)

История на Prison fellowship Bulgaria:

ДРУЖЕСТВОТО ЗА РЕЛИГИОЗНА И ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА е независимо национална дружество - част от международната асоциация "Prison Fellowship Internathional", в която участват дружества от 83 държави. Главната цел на Международната Асоциация е националните дружества да работят съвместно по проблемите на лишените от свобода; лица изтърпяли наказанието "лишаване от свобода"; техните семейства; и всички онези, станали жертва на престъпление.

Във своята дейност "Prison Fellowship Internathional" е водена от смирение и любов към Господа Иисуса Христа и всички християнски ценности.

"Prison Fellowship Internathional" се състои от независими национални организации за затворно служение, които се явяват членове на единна Асоциация. Асоциацията е със статут на консултативен член в икономическият съвет при ООН, ІІ категория.

ДРУЖЕСТВОТО ЗА РЕЛИГИОЗНА И ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА е член на "Prison Fellowship Internathional" от 1994 година. ДРУЖЕСТВОТО е православна общност от духовници и миряни, обединени от желанието: да организират духовно, материално и религиозно подпомагане на нуждаещтите се в пенитенциарните заведения, трудово-поправителните общежития, поправителни домове за непълнолетни, трудово-възпитателни училища за малолетни и непълнолетни, и други места за изтърпяване на наказанието "лишаване от свобода", на основата на евангелските принципи, на християнския морал и милосърдие; и да помогнат за ограничаването на проблема престъпност в България.

ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице с идеална цел според Българското законодателство и осъществява своята дейност съгласно Конституцията и законите на Република България, ратифицираните от Българския парламент международни пактове за правата на човека, както и своя устав.

ДРУЖЕСТВОТО осъществява своята дейност с благословението на свещеноначалието на Българската Православна Църква.

Главните си цели ДРУЖЕСТВОТО реализира: чрез създадените вече от него условия за отслужване на Св.Литургия и на останалите Св. Тайнства и религиозни служби в пенитенциарните единици; чрез осъществяване на разнообразни и целенасочени религиозни, морално-познавателни, образователни и културни програми; чрез индивидуално пастирско душегрижие и служение /изповеди, духовни беседи, посещаване на затворници в техните килии/; чрез разширяване социалните си дейности по посока работа с вече излежали присъдата си лица; работа със семействата на лишените от свобода.

В осъществяване на своята дейност ДРУЖЕСТВОТО работи активно с различни правителствени и неправителствени организации. В своята седем годишна история ДРУЖЕСТВОТО ЗА РЕЛИГИОЗНА И ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА си партнира по различни проекти със следните организации и институции: Министерство на правосъдието; Главно управление на местата за лишеване от свобода, всички места за лишаване от свобода; Св Митрополия и Св.Синод; фондация "Покров Богородичен"; Асоциация за подпомагане на осъдени и семействата им, Български Хелзински Комитет, Център за подпомагане на хора претърпели изтезания, Институт за всеобщо насърчение, Библейско сдружение "Християнско единство", "Агапе - България"; фондация "Врата на надежда", Български Евангелски алианс и др.

В досегашната си дейност ДРУЖЕСТВОТО работи по следните проекти и програми:

- набиране на средства за подпомагане с храна, дрехи, медикаменти и др. на лишените от свобода и техните семейства, средства от първа необходимост по програмата "Авицена"; - създаване на условия за отслужване на редовни богослужения във всички места за изтърпяване на наказанието "лишаване от свобода"; - възстановяване в пълнота на православния храм "Св. Анастасия" в осигурената за целта горна половина от бившето църковно помещение в едно от главните крила на Софийския централен затвор, включващо основно ремонтиране и изографисване на всички стени и тавани; направата на дърворезбен иконостас и изписване на иконите, както и цялостно богослужебно оборудване;

- програма "Ангелска елха", изразяваща се в осигуряване на коледни подаръци за децата на лишените от свобода, с цел закрепване и поддържане на крехката връзка между детето и лишения от свобода родител;

- ежегодни курсове за доброволци.

През м.октомври 1997 година, на Втората национална конференция на ДРУЖЕСТВОТО ЗА РЕЛИГИОЗНА И ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА, бяха взети няколко важни решения, които оказаха влияние, както върху дейността на ДРУЖЕСТВОТО, така и върху средата, в която работи, т.е.: правораздавателната система, структурата на самите пенитенциарни заведения и основният обществен регулатор - общественото мнение. В резултат на тези решения ДРУЖЕСТВОТО стана инициатор на създаването на капеланска служба към местата за лишаване от свобода; за приемане на Закона за изтърпяване на наказанията /ЗИН/; активно участва в дискусията за отмяна на смъртното наказание; и благодарение на широката си дейност България стана домакин през 1999г. на световният конгрес на Международната Асоциация за затворно служение Prison Felloship International.

В натоящият момент ДРУЖЕСТВОТО работи за разширяване на своята социална дейност и изграждането на по-добра национална координация, към която първата стъпка бе Първата Национална Капеланска Конференция, проведена в гр. Плевен на 27 - 29 януари, 2000 година.

- След като успя да осигури условия за отслужване на Св.Литургия и на останалите Св. Тайнства и религиозни служби в пенитенциарните единици, ДРУЖЕСТВОТО насочи своите усилия към разширяване на дейностите свързани със семействата и децата на лишените от свобода, със самите лишени от свобода след изтърпяване на наказанието, както и създаването на доброволческа структура в цялата страна.

През 05.2000г. ДРОПЛС стартира своя пилотен проект "Живот на свобода", осъществяван съвместно с затвор София и затвор Бобов Дол. По този проект до момента са подпомогнати 12 човека с дрехи, храни и парични средства, след тяхното освобождаване. Проектът се осъществява благодарение на подкрепата на ФПББ.

В периода от 12.2000г до м.06.2001 г. ДРОПЛС подготви наръчник "Живот ан свобода", насочен към лишени от свобода, на които им предстои освобождаване. Наръчника съдържа информация за стъпките, които следва да предприемат вече изтърпелите наказанието "лишаване от свобода" и институциите към които следва да се обърнат за подкрепа. В него има и справочна част, обхващаща данни за БТ /бюра по труда/, ОССП /Общински служби за соц. подпомагане/и НПО, за цялата страна. Наричника ще излезе в края на м. юни 2001 г.

Проектите върху, които работи в момента ДРОПЛС са насочени към раширяване на неговата социална подкрепа на ЛС и техните семейства. В тази връзка се разработват проектите "Пълноценна подкрепа" /двугодишен проекта, който има за цел разрешаване на проблема с ниската грамотност в местата за лишаване от свобода/, проекта "Адаптационна среда" /съвместно със затвор София /. С този проект ще се създаде център в самия затвор, който да предлага индивидуално консултиране, групова работа, пребиваване през последните дни в почти "домашна" атмоствера. Чрез този проект ще се създаде център "Адаптационна среда" и извън затвора, който става естествено продължение на дейността на др.център, но който ще предлага услуги за цялото семейство, както и допълнителни такива, съобразно различните условия на живота на свобода /юридическ консултиране, посредничество при търсене на работа, хуманитарна подкрепа, семейно консултиране/.

Няма коментари: